3 Internationale aspecten
navigator

3.1 Inleiding

De internationale omgeving waarbinnen het initiatief van wetgeving op het gebied van cryptografie geplaatst moet worden is voor Nederland om een aantal redenen van belang. Die redenen liggen voornamelijk op het economische en juridische vlak.

Wat de economische redenen betreft, is het duidelijk dat als Nederland een voor bedrijven ongunstige wetgeving invoert, die door buurlanden niet ingevoerd wordt, er het risico is dat bedrijven zich minder snel in Nederland zullen vestigen en dat reeds gevestigde bedrijven uit Nederland zullen vertrekken.

De juridische redenen hebben te maken met het grensoverschrijdend karakter van telecommunicatie. Als in de ons omringende landen geen verbod op cryptografie geldt, kunnen bij grensoverschrijdend verkeer vreemde juridische verhoudingen ontstaan. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. Daarna wordt van de landen die op dit moment cryptografiewetgeving hebben of voorbereiden geschetst hoe er met de cryptografie-problematiek wordt omgegaan.inhoud noten literatuur email auteur verder